O Kancelarii

Kancelaria Prawna Consensus świadczy usługi prawnicze od przeszło 24 lat, a jej podstawowym zakresem działalności są usługi zarówno dla osób fizycznych, jak i spółek prawa handlowego m.in.: z sektora finansowego (banki i ubezpieczyciele), podmiotów prawa publicznego, a także innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria zajmuje się również doradztwem prawnym i podatkowym w zakresie podatku VAT i reprezentacją podatników w postępowaniach podatkowych oraz przed sądami. Podejmujemy się spraw, które ze względu na stopień skomplikowania są długotrwałe i trudne w prowadzeniu. Kancelaria na przestrzeni lat obsługiwała podmioty działające nie tylko na rynku warszawskim, ale również o zasięgu ogólnopolskim i europejskim.

 

Klienci Kancelarii są objęci gwarancją poufności i bezpieczeństwa w zakresie przekazywanych informacji. Kancelarię obowiązuje tajemnica zawodowa. Biuro Kancelarii znajduje się w dogodnym komunikacyjnie punkcie Warszawy i dysponuje miejscami parkingowymi. Obsługa biurowa została zorganizowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo przepływu informacji.

Właściciel Kancelarii oprócz uprawnień Radcy Prawnego posiada tytuł doradcy restrukturyzacyjnego i syndyka masy upadłości. Jest czynnym syndykiem masy upadłości oraz doradcą restrukturyzacyjnym, prowadzącym postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Kancelaria świadczy także usługi w zakresie reprezentowania w postępowaniach karnych jako pokrzywdzonego, a także Kancelaria występuje jako obrońca.

Usługi

Do najważniejszych usług Kancelarii należą m.in.:

 

Kancelaria posiada praktyczne czternastoletnie doświadczenie w opracowywaniu warunków szczególnych do warunków ogólnych FIDIC, realizacji kontraktów opartych na warunkach FIDIC zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców. Kancelaria brała udział od strony prawnej w realizacji kontraktów o wartości jednostkowej przekraczających 1 mld. PLN. Przy czym kontrakty te były współfinasowane ze środków Unii Europejskiej. Łączna liczba umów o roboty budowlano-montażowe i inne, w przypadku których Kancelaria rozwiązywała pojawiające się problemy prawne się jest trudna do określenia. Niemniej jednak Kancelaria opracowywała opinie na temat możliwości wprowadzenia zmian do kontraktów, opracowywała aneksy do kontraktów, oceniała zasadność zgłaszanych roszczeń przez wykonawców, dokonywała zgłoszeń roszczeń w związku z prowadzonymi robotami.

Kancelaria reprezentowała zamawiających i wykonawców w sporach sądowych dotyczących umów o roboty budowlane i montażowe, a w tym opartych na warunkach FIDIC. Także Kancelaria reprezentowała klienta w sporze rozstrzyganym przez Sąd Arbitrażowy przy Międzynarodowej Izbie Handlu w Paryżu (ICC). Poza tym Kancelaria reprezentowała klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z realizacją procesów inwestycyjnych oraz ochroną środowiska, umarzaniem opłat za korzystanie ze środowiska, odszkodowań za wywłaszczone nieruchomość itp.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, prowadzenia przetargów, zawierania umów w trybie wskazanej ustawy, realizacji umów zawartych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych. W szczególności możliwości zmian umowy o udzielenie zamówienia publicznego, oceny zgłaszanych roszczeń, opracowywania dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian umowy o zamówienie publiczne.
Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji przed sądami i organami egzekucyjnymi w sprawach o zapłatę i innych. W tym zakresie Kancelaria posiada bogate doświadczenie praktyczne i stosuje różnego rodzaju zabezpieczenia dochodzonych roszczeń, a w tym wpisy hipotek przymusowych itp.
Właściciel Kancelarii posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego oraz syndyka masy upadłości i jest wpisany na listę doradców restrukturyzacyjnych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. W ramach pełnionych funkcji syndyka masy upadłości, zarządcy masy upadłości czy nadzorcy sądowego właściciel Kancelarii przeprowadził kilkanaście postępowań upadłościowych, które zakończyły się zawarciem i wykonaniem układu bądź likwidacją w zależności o rodzaju prowadzonego postępowania upadłościowego. Wobec tak bogatego doświadczenia w tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie przygotowania do postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, opracowania stosownych wniosków do sądu, reprezentacja przed sądem w postepowaniu o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, prowadzenie postępowania po jego otwarciu.
Usługi związane z ochroną majątku wiążą się z umożliwieniem zainteresowanemu otwarcia postępowania ochronnego przed wierzycielami w postaci wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. Także możliwe jest przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych w celu zapewnienia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie powoływania spółek, fundacji itp. począwszy od przygotowania aktu założycielskiego poprzez jego podpisanie aż do zarejestrowania przez właściwy sąd Krajowego Rejestru Sądowego.
Kancelaria posiada duże doświadczenie w zakresie świadczenia usług w zakresie postępowań podatkowych i karno-skarbowych. Kancelaria między innymi świadczyła usługi w zakresie postępowań, których przedmiotem było ustalenie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT w związku z ujawnieniem, że dostawca towarów (obrót paliwami) nie odprowadzał zapłaconego przez klienta podatku VAT do urzędu skarbowego. Reprezentacja w takich sprawach możliwa jest na etapie postępowania przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.
Kancelaria przeprowadziła szereg przekształceń podmiotów gospodarczych i przejęć. Przekształcenia miały różny charakter i odbywały się w ramach przepisów kodeksu spółek handlowych. Także Kancelaria obsługiwała nabycia i zbycia przedsiębiorstw. Poza tym Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach spadkowych przy dziedziczeniu testamentowym.
Kancelaria od początku swej działalności zajmuje się świadczeniem usług związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości, podziałów nieruchomości, znoszenia współwłasności, odzyskiwania nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych przez Państwo na podstawie innych aktów prawnych jak np. dekret Bieruta. Poza tym Kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Skarb Państwa czy jednostki samorządu terytorialnego.
Kancelaria zajmuje się czynnym udziałem w przygotowaniu i prowadzeniu procesu budowlanego, począwszy od uzyskania prawa do gruntu i pozwolenia na budowę, a skończywszy na czynnym udziale od strony prawnej w budowie i uzyskaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie (ew. zgłoszenie do użytkowania).

Kontakt

Kancelaria Prawna Consensus

Radca Prawny Paweł Gałązka

 

ul. Modlińska 6 piętro IV
03-216 Warszawa


tel. 22 826 75 45